Alle verkopen door BERCU nv komen tot stand onder de volgende algemene verkoopsvoorwaarden.

  De koper erkent deze te aanvaarden op het ogenblik van de bestelling zonder enig voorbehoud en niettegenstaande andersluidende bestelvoorwaarden van de koper. 

 

1. PUBLICITEIT EN OFFERTE

Alle publiciteit en offerten zijn vrijblijvend en verbinden BERCU nv slechts na haar schriftelijke bevestiging.

De aangegeven prijzen zijn steeds vatbaar voor herziening en dit zonder dat de verkoop kan worden ontbonden.

De prijsherziening wordt eenvoudig in rekening gebracht zonder voorafgaande melding van de koper.

2. LEVERINGEN

De leveringstermijnen worden slechts bij wijze van inlichting verstrekt en verbinden BERCU nv geenszins.

De goederen worden steeds op risico van de koper vervoerd, zelfs indien franco bestemming is verkocht.

Van zodra de goederen worden aanvaard door de koper is BERCU nv geen vrijwaring verschuldigd voor alle zichtbare gebreken.

Vrijwaring voor verborgen gebreken is enkel verschuldigd indien BERCU nv ervan in kennis wordt gesteld per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na de levering.

3. BETALINGEN

Alle facturen zijn betaalbaar op de zetel van BERCU nv of op haar bankrekening binnen 30 dagen na factuurdatum.

Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente geven van 1,5% per maand vanaf de factuurdatum.

Bovendien zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 20% op het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 25,-Euro en een maximum van 1.240,-Euro.

4. TEST- EN BESTEKKOSTEN

BERCU nv heeft het recht om als vergoeding voor de kosten bij het testen, of het maken van bestekken voor herstellingen, tussen 60,-Euro en 120,-Euro exclusief taksen aan te rekenen voor ieder te herstellen component, voor het werk, aangevuld met de kost voor het gebruikte materiaal of de gebruikte interventie van derden. Dit zelfs indien de te herstellen componenten onherstelbaar blijken.

5. STRAFBEDINGEN EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

De niet-betaling op haar vervaldag van ťťn enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere,  zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Indien de koper zijn verbintenissen niet nakomt behoudt BERCU nv zicht het recht voor alle leveringen op te schorten, de verkochte goederen te revindiceren, of in te houden, de ontbinding van de verkoop in te roepen, ongeacht zijn voorrecht op de goederen of de verkoopprijs ervan.

De ontbinding van de verkoop geschiedt van rechtswege en zonder ingebrekestelling en zal door eenvoudig schrijven aan de koper worden medegedeeld.

De betaalde voorschotten blijven BERCU nv verworven ter vergoeding van de verliezen bij wederverkoop.

Tenslotte behoudt BERCU nv zich het eigendomsrecht voor op de geleverde goederen, onverminderd het risico van de koper met betrekking tot deze goederen.

6. BEVOEGDHEID

In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbanken te Antwerpen bevoegd, naar keuze van BERCU nv.

 

 

Bercu nv

Noordschippersdok 13                         T. +32 (0)3 225 32 73;   +32 (0)3 231 86 32                       

B-2060 Antwerpen                               F. +32 (0)3 234 18 49

BelgiŽ                                                   ejb@bercu.be

 

www.bercu.be    www.bercu.com    Copyright @ Bercu nv. All rights reserved.